جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
ح
خ
د
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
ف
ق
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر صدر الدین طاهری
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 19987
آخرين بروز رساني : 1397/04/31
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/taheri
دکتر محمد تقی طغرایی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 100
آخرين بروز رساني : 1397/04/25
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/toghrayee
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 5000
آخرين بروز رساني : 1397/04/03
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/yarmohammadian
مرضیه حکمت
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 261
آخرين بروز رساني : 1397/03/09
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/hekmat
دکتر سجاد باغبان ماهر
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 313
آخرين بروز رساني : 1397/02/29
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/baghban
دکتر سیده هما مؤذن جمشیدی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 10527
آخرين بروز رساني : 1396/10/11
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/moazenjamshidi
دکتر رسول بیدرام
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 13658
آخرين بروز رساني : 1396/09/13
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/bidram
دکتر ندا ترابی فارسانی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 20671
آخرين بروز رساني : 1394/09/07
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/torabi
دکتر محمد مرتضوی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 4969
آخرين بروز رساني : 1394/04/13
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/mortazavi
دکتر رضا نصر اصفهانی
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 7976
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/nasr
دکتر نادر شایگان فر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 6645
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/shayganfar
دکتر زاهد شفیعی
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 8627
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/z.shafiei
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 8203
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/piravi