جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
ح
خ
د
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
ف
ق
م
ن
ه
و
ک
ی
دکتر سیده هما مؤذن جمشیدی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 4653
آخرين بروز رساني : 1396/06/21
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/moazenjamshidi
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 2728
آخرين بروز رساني : 1396/03/21
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/yarmohammadian
دکتر صدر الدین طاهری
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 18142
آخرين بروز رساني : 1395/06/08
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/taheri
دکتر ندا ترابی فارسانی
گروه آموزشی : مدیریت جهانگردی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 18010
آخرين بروز رساني : 1394/09/07
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/torabi
دکتر رسول بیدرام
گروه آموزشی : اقتصاد هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 9190
آخرين بروز رساني : 1394/06/01
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/bidram
دکتر محمد مرتضوی
گروه آموزشی : موزه داری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 4127
آخرين بروز رساني : 1394/04/13
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/mortazavi
دکتر بهار مختاریان
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 6962
آخرين بروز رساني : 1394/01/19
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/mokhtarian
دکتر رضا نصر اصفهانی
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 6077
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/nasr
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 6917
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/piravi
دکتر نادر شایگان فر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 5509
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/shayganfar
دکتر زاهد شفیعی
گروه آموزشی : مدیریت جهانگردی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 7067
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: masters.aui.ac.ir/z.shafiei