دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
- اقتصاد شهری

صفحه اصلي

زندگي نامه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 44

صفحه شخصي
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 24

رزومه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 40

زمينه هاي تخصصي و تدريس
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 26

براي دانشجويان اقتصاد شهري
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 21