دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
- اقتصاد شهری

صفحه اصلي

زندگي نامه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 12

صفحه شخصي
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 8

رزومه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 11

زمينه هاي تخصصي و تدريس
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 8