گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - اقتصاد شهری

صفحه اصلي

زندگي نامه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 71

صفحه شخصي
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 44

رزومه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 72

زمينه هاي تخصصي و تدريس
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 41

براي دانشجويان اقتصاد شهري
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 47