گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - اقتصاد شهری

صفحه اصلي

زندگي نامه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 100

صفحه شخصي
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 86

رزومه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 110

زمينه هاي تخصصي و تدريس
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 62

براي دانشجويان اقتصاد شهري
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 83