دکتر ابوذر  صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

بيوگرافي

نام : ابوذر نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : طرح مشمولان
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : معماري، معماري در زمينه تاريخي، مباني انديشه اي معماري ايراني معماري در بستر تغيير
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مرمت بناها و احیاء بافت های تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : هویت مکان در بستر تغییر، تبیین مبانی نظری مواجهه هویت مکان‌های تاریخی با تغییر
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : قدر مکان، تأملی در سرشت مکان