دکتر ابوذر  صالحی
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

بيوگرافي

نام : ابوذر نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : طرح مشمولان
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :