بيوگرافي

نام : حجت اله نام خانوادگی : امانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.amani@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :