گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - طراحی داخلی - محیط های هوشمند

بيوگرافي

نام : محمدعلی نام خانوادگی : حیدری جوزم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :